Metro line 1, CP1a

投資家: People’s Committee of Ho Chi Minh

場所: District 1, HCMC

地域:

スケール - 完了: 16.000 tons

Dự án khác

  • Bach Dang Bridge
    Bach Dang Bridge

    Bach Dang Bridge

    Địa điểm: Lien Vi, Yen Hung, Quang Ninh Province