Bể thử mô hình tàu thủy

Chủ đầu tư: Trường ĐH hàng hải

Vị trí: Trường ĐH hàng hải

Diện tích:

Quy mô - thực hiện: 700 tấn

Dự án khác