Công trình Công cộng

  • Sân Bay Đà Nẵng

    Sân Bay Đà Nẵng

    Địa điểm: Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng