Công trình khác

  • Bể thử mô hình tàu thủy

    Bể thử mô hình tàu thủy

    Địa điểm: Trường ĐH hàng hải